REGULAMIN COVID

Szczególnych zasad działalności placówki w trakcie trwania pandemii wirusa COVID-19.

Mając na uwadze wprowadzony przez Ministra Zdrowia stan epidemii na terytorium całego kraju związany ze wszystkimi obowiązującymi restrykcjami, a także umożliwienie otwarcia od 6 maja 2020 r. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz chęć zapobiegania dalszemu rozwojowi epidemii, niniejszym wprowadzamy na terenie placówki następujące zasady funkcjonowania:

1. Rodzice i/lub opiekunowie prawni, a także każda osoba upoważniona do przyprowadzania lub odbierania dziecka z placówki, bezwzględnie zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących środków ochrony osobistej, w szczególności do zakrywania nosa oraz ust, a także do dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek ochronnych przed wejściem na teren placówki.

2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci powinny przebywać w placówce tylko przez czas niezbędny do zostawienia i odbioru dziecka, powinni oni ograniczyć kontakt z pracownikami placówki do niezbędnego. W razie potrzeby dłuższego kontaktu powinni skorzystać z środków komunikacji na odległość (telefon, wideokonferencja, e-mail).

3. Rodzice i/lub opiekunowie prawni w miarę możliwości powinni zadbać o to, aby dziecko było przyprowadzane i odbierane przez jedną i tą samą osobę. Także w miarę możliwości rodzice i/lub opiekunowie prawni powinni zadbać o ograniczenie kontaktu dzieci z osobami powyżej 60 roku życia.

4. Rodzice i/lub opiekunowie prawni powinni informować pracowników placówki o stanie zdrowia dziecka, a także o przebytych chorobach podczas absencji w placówce.

5. Zakazane jest przyprowadzanie do placówki dzieci, u których występują objawy typowe dla zakażenia koronawirusem (podwyższona temperatura, kaszel, wymioty, itp.), a także u których występują inne objawy chorobowe. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne osoby, pracownicy placówki są upoważnieni do niewpuszczania go do placówki oraz do zwrócenia się z prośbą do rodzica o zabranie dziecka do domu i niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem.

6. Jeżeli objawy pojawią się w trakcie pobytu dziecka w placówce, dziecko zostanie poddane izolacji, pod opieką pracownika placówki, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, do czasu odbioru dziecka przez upoważnioną osobę.

7. Rodzice i/lub opiekunowie prawni zobowiązani są do mierzenia temperatury ciała dziecka przed opuszczeniem miejsca zamieszkania.

8. Rodzice i/lub opiekunowie prawni powinni przynosić codziennie uprane ubrania dla dzieci, tak aby zapewnić dziecku oraz wszystkim przebywającym w placówce brak kontaktu z możliwie osadzonym na ubraniu wirusie.

9. Zakazane jest przyprowadzanie dzieci, które w ciągu ostatniego miesiąca miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, a także jeżeli osoby z którymi dziecko zamieszkuje przebywają lub przebywały na przymusowej kwarantannie lub izolacji.

10. Zakazane jest przynoszenie zabawek oraz innych zbędnych przedmiotów spoza placówki.

11. Pracownicy placówki zostaną wyposażeni przez podmiot prowadzący placówkę w niezbędne środki ochrony osobistej, w szczególności w maseczki oraz rękawiczki ochronne, a w razie potrzeby w przyłbice i nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

12. Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z istniejących na terenie instytucji placów zabaw i boisk. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup zorganizowane powinno być w taki sposób, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu  na placu zabaw lub boisku, podmiot prowadzący placówkę powinien oznaczyć go taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

13. Zakazana jest organizacja wyjść poza teren placówki (park, las, itp.).

14. Organ prowadzący lub dyrektor placówki zapewnia sprzęt oraz środki niezbędne do dezynfekcji, a także monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków).

15. Pracownicy podczas organizacji dziecku miejsca do spania dbają, aby zachować pomiędzy leżaczkami lub łóżeczkami bezpieczny dystans, a po zakończeniu odpoczynku dezynfekują je.

16. Pracownicy dbają, aby dzieci regularnie myły ręce oraz uczą dzieci o podstawowych zasadach higieny osobistej.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez organ prowadzący placówkę lub przez dyrektora placówki.

stopka tło
Instytucja dofinansowana z programu MALUCH+. Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "MALUCH+" na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.