RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Administratorem danych osobowych jest Marzena Szymczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MERYLAND Marzena Szymczak, ul. Obrońców 15A, 05-091 Ząbki [dalej „MERYLAND”]. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej https://www.meryland.pl/kontakt.

2. W sprawie danych osobowych można też skontaktować się z Administratorem danych – e-mail: kontakt@meryland.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez MERYLAND jako niezbędne do wykonania umowy oraz niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MERYLAND (podstawa prawna, w szczególności: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w celu świadczenia opieki nad dzieckiem do lat 3.

4. Dane obejmują: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka; informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim; imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców lub opiekunów prawnych, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – daty urodzenia; informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa; adres miejsca zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych i dziecka; adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców lub opiekunów prawnych – o ile je posiadają; miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców lub opiekunów prawnych – o ile pracują lub pobierają naukę; dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka; dane o wysokości dochodów rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku ubiegania się przez rodziców lub opiekunów prawnych o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty udzielające MERYLAND wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, upoważnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe są przetwarzane przez MERYLAND przez okres obowiązywania umowy oraz okres w jakim mogą ujawnić się roszczenia.

7. Osobie, której dane są przetwarzane przez MERYLAND przysługują następujące prawa:

a. Prawo dostępu do danych (informacja o przetwarzanych przez MERYLAND danych oraz prawo do uzyskania kopii danych);

b. Prawo sprostowania (poprawienie) danych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. Prawo usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

d. Prawo ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie przetwarzania danych);

e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Dane pochodzą od rodziców lub innych opiekunów prawnych dziecka.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez MERYLAND narusza przepisy prawa.

stopka tło
Instytucja dofinansowana z programu MALUCH+. Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "MALUCH+" na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.