Statut klubu

STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO ORAZ OPIEKI DZIENNEJ

MERYLAND”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I

Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania klubu dziecięcego oraz opieki dziennej, których pełna nazwa brzmi Meryland Marzena Szymczak

II

1. „Meryland” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, w skład której wchodzi klub dziecięcy oraz opiekunowie dzienni.

1. ”MERYLAND” jest placówką prywatną prowadzoną przez panią Marzeną Szymczak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako Meryland Marzena Szymczak ul. Obrońców 15A 05-091 Ząbki nr NIP 8241533216.

2. Dyrektor sprawuje nadzór organizacyjny, prowadzi gospodarkę finansową, sprawy kadrowe oraz prowadzi rekrutację.

3. „Meryland” powstało dzięki współfinansowaniu rządowemu w ramach Projektu Maluch +. Okres realizowania projektu od 01.01.2020 do 31.12.2025

4. „Meryland” ma swoją siedzibę w Ząbkach przy ulicy Obrońców 15 A

05-091 Ząbki

5. Meryland prowadzi dwa oddziały w Ząbkach: przy ul. Obrońców 15 A oraz przy ul. Kościelnej 13

III

1. Meryland działa na podstawie Dz.U.2020.0.326 t.j. – Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późniejszymi zmianami.

CELE I ZADANIA MERYLAND

IV

Meryland ma w szczególności za zadanie:

1.zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej;

3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniając możliwości i potrzeby rozwojowe dziecka.

V

Meryland realizuje następujące cele:

1. Tworzy miejsce przyjazne dziecku;

2. Troszczy się o stan zdrowia dzieci i prawidłowy rozwój fizyczny zapewniając właściwą opiekę, dbanie o higienę i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;

3. Praca wychowawcza prowadzona jest w oparciu o system wartości chrześcijańkich;

4. Współdziała z rodzicami poprzez udzielanie informacji o postępach , trudnościach i zachowaniu dziecka;

5. Buduje między personelem, a rodzicami relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku;

VI

1. W „Meryland” przy ul Obrońców 15A zorganizowane są 4 grupy. Na parterze mieści się Klub dziecięcy, w którym jest 12 miejsc; natomiast na piętrze 3 grupy opiekunów dziennych, u każdego z opiekunów dziennych może być zapisanych maksymalnie 8 dzieci.

2. Klubem dziecięcym kieruje Marzena Szymczak oraz zatrudnia i sprawuje kontrolę nad opiekunami dziennymi;

VII

1. ”MERYLAND” jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30-18:00 przez cały rok z wyłączeniem dwutygodniowej przerwy technicznej oraz świąt kościelnych i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Czas przebywania dziecka w placówce jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rodziców, jednak nie dłuższy niż 10 godzin.

3. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z wychowawcami;

VIII

1. Żywienie organizowane w placówce realizowane jest w formie cateringu;

2. Dzienne wyżywienie składa się z 4 posiłków: śniadanie, zupa, drugie danie i podwieczorek;

3. Koszt miesięcznego wyżywienia jest zmienny w zależności od ilości dni roboczych w danym miesiącu i zamówionych przez rodziców posiłków;

4. Opłatę za wyżywienie Rodzice uiszczają za cały miesiąc z góry do 5-go dnia danego miesiąca;

5. Jeżeli Rodzic zgłosi nieobecność dziecka do godz. 16.30 w dniu poprzedzającym nieobecność, koszt odwołanych posiłków będzie odjęty od opłaty w następnym miesiącu;

6. Szczególne potrzeby żywieniowe dzieci (alergie) omawione są z rodzicami i realizowane na miarę możliwości dostawcy cateringu.

7. Jadłospis na bieżący tydzień wywieszany jest na tablicy ogłoszeń.

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

IX

1. Zapisy do ”MERYLAND” trwają przez cały rok.

2. Podstawą przyjęcia dziecka do ”MERYLAND” jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej, podpisanie Umowy o świadczenie usług oraz uiszczenie bezzwrotnej opłaty w wysokości 250 zł (tzw. wpisowe).

3. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację Statutu, Regulaminu oraz Cennika usług.

4. Okres adaptacyjny odbywa się na ściśle określonych warunkach ustalanych indywidualnie i jest dopasowany do planu dnia klubu.

5. Umowę o usługę może rozwiązać każda ze stron w formie pisemnej z uwzględnieniem powodu i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego od dnia złożenia oświadczenia woli.

6. Dziecko może zostać wykreślone z listy wychowanków ze skutkiem natychmiastowym: gdy rodzice (opiekunowie prawni) rażąco naruszą umowę o świadczenie usług „Meryland” lub będą działać na niekorzyść placówki; gdy zachowanie dziecka będzie stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci; gdy nie będzie możliwe porozumienie się i współpraca między opiekunami, a Rodzicami (Opiekunami prawnymi dziecka) w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych; nieprzestrzegania przez Rodziców (Opiekunów prawnych) postanowień niniejszego statutu i regulaminów.

7. W sytuacji, gdy dojdzie do rozwiązania umowy wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne.

8. W przypadku rezygnacji po okresie adaptacyjnym, rodzic/opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20,00 zł za każdą godzinę spędzoną w ”MERYLAND” w czasie okresu o którym mowa.

9. W przypadku nieobecności jakiegoś dziecka, lub gdy któreś dziecko przebywa w Meryland w niepełnym wymiarze godzin, osoba kierująca może przyjąć dodatkowe dziecko na czas tej nieobecności, lub poza godzinami pobytu dziecka na krótszy wymiar czasowy.

X

1. Opłaty za pobyt w ”MERYLAND” reguluje cennik, który jest integralną częścią Statutu.

2. Rodzicom posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka do czesnego w wysokości 10%.

3. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty do 5-ego dnia każdego miesiąca.

4. Nieobecność dziecka w ”MERYLAND” nie zwalnia Rodziców/Opiekunów prawnych od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej.

5. Opłata wpłacana jest na konto bankowe nr 61 1050 1025 1000 0097 0462 6861 bądź gotówką za pisemnym potwierdzeniem.

XI

1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonych porach.

2. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów; lub za ich pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez dorosłą osobę imiennie upoważnioną.

3. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.

4. Nieodebranie dziecka po ustalonej godzinie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem.

5. W sytuacji gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 18:00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.

6. Rodzice i opiekunowie prawni mogą uczestniczyć tylko w uroczystościach i zajęciach otwartych organizowanych przez Meryland.

XII

7. Dziecko przyprowadzane do ”MERYLAND” musi być zdrowe tzn. bez kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp. W uzasadnionych przypadkach opiekunowie mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka;

8. W placówce nie można podawać żadnych lekarstw;

9. Rodzic/Opiekun po otrzymaniu informacji o chorobie, bądź złym samopoczuciu Dziecka zobowiązany jest do jego osobistego odbioru jak najszybciej. W przeciwnym razie personel placówki w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą Rodzice (Opiekunowie prawni)

10. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia opiekuna prowadzącego grupę.

11.Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XIII

1. Statut wraz załącznikami stanowi podstawę działalności placówki;

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późniejszymi zmianami;

3. „Meryland” zastrzega sobie prawo do modyfikowania statutu.

Aktualizacja: [01.07.2021]